Nemzetiségi nevelés-oktatás
tájékoztató

 

Nyilatkozat letöltése

 

 

 

„Ha megtanulsz egy idegen nyelvet, hatalmas vár kulcsát kapod a kezedbe.
Csakis rajtad múlik, hogy mi mindent találsz odabent.”

 

 

 

(Elif Safak)

 

Tisztelt Szülők!

 

Az alábbiakban szeretném bemutatni Önöknek a Kesztölci Kincses József Általános Iskola nemzetiségi oktatásának felépítését, fő céljait.

 A szlovák nemzetiségi nevelés-oktatás célja a nyelv kommunikatív értékének megismertetése és átadása, ezen keresztül a tanulók nemzetiségi közösségéhez való tartozásának erősítése.

 A nemzetiségi nyelv tanulásának kezdeti szakasza iskolánkban tevékenység- és élményalapú. A hangsúly a szóbeliségen, a játékosságon és az életkornak, illetve nyelvi szintnek megfelelő kommunikáció megvalósulásán van. A gyermekbarát, vizuális elemekben gazdag, szemléletes tanulási környezet, valamint az irányító pozitív tanári viszonyulás segítségével a tanuló megérti, hogy már kevés nyelvtudását is fel tudja használni valós helyzetekben.

 Az alapfokú nevelés-oktatás bevezető szakasza átvezeti a tanulókat az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskolai életbe, a tanulásba. Élményszerű tanulással, izgalmas, kreatív, ösztönző feladatok sokaságával sajátítják el a társas kapcsolatok szabályainak alapjait: együttműködnek és követik a közösségi szabályokat.  Fő célunk a tanulók érdeklődésének felkeltése a szlovák nemzetiségi nyelv és kultúra iránt, vidám, pozitív légkör megteremtésével, népi játékok, versek, dalok, játékos tevékenységek segítségével. A szlovák nemzetiségi hagyományok, a helyi szokások megismerése, ápolása és megőrzése arra készteti a tanulókat, hogy elődeik ismereteit, kultúráját tiszteljék, erősítsék. Az első osztályos tanulók tanév végére képesek szlovák nemzetiségi versek, találós kérdések elmondására, a ritmusérzéket és a mozgáskultúrát fejlesztő játékokra és gyakorlatokra, ritmusos és énekes rögtönzésekre, szerepjátékokra. Ezt követi az egyszerű utasítások, kifejezések, kérdések megértése, valamint az ezekre történő reagálás. Ezután kap szerepet az egyszerű beszédhelyzetek eljátszása, a beszédkészségre, a pontos hangképzésre, helyes artikulációra, kiejtésre való törekvés. A versek, dalok, mesék, mondókák, nyelvi játékok előadása során a tanulók törekednek a szép, kifejező beszédre.

 Magasabb évfolyamokon a szlovák nyelv és irodalom tanításának legfőbb célja a gyakorlati nyelvi készségek megerősítése és fejlesztése, a kialakított beszédbátorság növelése, a szövegértési és -alkotási képességek gyakoroltatása érdekes olvasmányokon keresztül. Az olvasottak sokoldalú feldolgozása során fejlődik a tanulók beszédkészsége, önálló gondolkodása, ítélőképessége, kritikai érzéke, gyarapodnak ismereteik az őket körülvevő világról, tágabb és szűkebb környezetükről. Megismerik a szlovák nemzetiségi kultúra hagyományait, bepillantást nyernek a múltba. Az olvasástechnika fejlesztése, tökéletesítése során a hangos és néma olvasás is szerepet kap. Célunk a kifejező, értő, folyékony és hibátlan olvasás kialakítása. A különféle nyelvi tevékenységek végzése során, egyéni és csoportos feladatok megoldásakor a tanulókat segítjük abban, hogy megszerzett tudásukat a mindennapok során tudják és merjék használni. Az elsajátított szókincset akár más szövegkörnyezetben is értsék és használják. Tudjanak információt kérni és adni, váljanak aktív részeseivé a különféle beszédhelyzeteknek.

 A tanulók heti 5+1 órában tanulják a szlovák nyelvet. 

 A 2019/2020-as tanévben felmenő rendszerben tértünk át Miloslava Némethová: Obrázková slovenčina című tankönyvcsaládjára, mely színes, látványos képeivel, érdekes olvasmányaival, sokoldalú feladataival felkelti a gyermekek érdeklődését. A tankönyvcsalád az alábbi témakörökre épül:

 -          Személyes témák

 -          Közvetlen környezeti és természeti témák

 -          Az olvasás és írás jelrendszerének elsajátítása (2. évfolyam)

 -          Országismeret (Magyarország, Szlovákia)

 -          Irodalmi kultúra, irodalmi művek

 A témaköröket szituációs játékokkal, projektekkel, IKT eszközök használatával dolgozzuk fel. Nagy szerepet kap a tanulás során a szemléltetés, hiszen a látott dolgokhoz tartozó szavak jobban rögzülnek a gyermekekben.

 A szlovák nyelv és irodalom tanítása mellett heti egy órában nagy szerepet kap a szlovák népismeret tantárgy is. A tanulók először élményszerű helyzetekben találkoznak a legfontosabb hagyományokkal, az életmóddal és a nemzetiség kultúrájával (közösségi programok).

 Ezeken a tanórákon a tanulók megismerik a nagy ünnepkörök egy-egy hagyományát és az éves ünnepkör legfontosabb állomásait, valamit az ezekhez kapcsolódó alkotásokat. Később megismerkednek más települések szlovák hagyományaival, kultúrájával, valamint Szlovákia fontosabb jellemzőivel, híres személyeivel.

 A gyerekek lelkesen vesznek részt a településünkön szervezett programokon, hagyományok felelevenítésében (szüreti felvonulás; bőgőtemetés; adventi, karácsonyi műsorok), valamint a szlovák hagyományokhoz kapcsolódó közösségi rendezvényeken. A műsorokra való felkészülés, a közös cél összekovácsolja a közösséget, pozitív viszony alakul ki bennük környezetük és elődeik szlovák nemzetiségi életéhez kapcsolódó értékeihez. Rendszeresen részt veszünk megyei, országos versenyeken, kulturális programokon, rendezvényeken.

 A községünk Szlovák Önkormányzatával szoros együttműködésével, pályázatok segítségével támogatjuk tanulóink nyelvtanulását. A közös rendezvényeken való részvétel elősegíti a gyermekeknek a helyi közösségi életbe való bekapcsolódást.

 Az országos Szlovák Önkormányzattal és egyéb szervezetekkel való közös együttműködés keretében tanulóink gyakran utazhatnak Szlovákiába erdei iskolába, bibliai táborba, nyelvi táborba.

 Intézményünkről bővebben honlapunkon olvashatnak:        www.kincsessuli.hu

 

Tisztelettel:

 

Tordáné Petrik Etelka

 intézményvezető