Esztergomi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kesztölci Kincses József Általános Iskola

Matematika-fizika/kémia szakos tanár

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Iskola utca 68.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika-fizika/kémia tantárgyak oktatása felső tagozaton, valamint az Nkt. 4. § (5) pontja szerinti egyéb foglalkozások megtartása. Felzárkóztató, illetve középiskolai előkészítő foglalkozások lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika-fizika/kémia szakos tanári végzettség,

 

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

        Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

        Szakmai tapasztalat előny, de nem feltétel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz.

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, és a szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

        Alkalmazás feltétele a 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, valamint nem áll büntetőeljárás hatálya alatt.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tordáné Petrik Etelka - intézményvezető nyújt, a 06-30/242-8151, 06-20/426-7650 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2517 Kesztölci Kincses József Általános Iskola, Kesztölc, Iskola utca 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/106/HR/65-9/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Matematika-fizika/kémia szakos tanár.

 

        Elektronikus úton Tordáné Petrik Etelka - intézményvezető részére a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail címen keresztül

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

        Helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.