Esztergomi Tankerületi Központ

 

                           

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

pályázatot hirdet

 

Kesztölci Kincses József Általános Iskola

Matematika-fizika/kémia szakos tanár

 

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                       

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 

Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Iskola utca 68.

 

 

 

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

Matematika-fizika/kémia tantárgyak oktatása felső tagozaton, valamint az Nkt. 4. § (5) pontja szerinti egyéb foglalkozások megtartása. Felzárkóztató, illetve középiskolai előkészítő foglalkozások lebonyolítása.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

                       

 

Pályázati feltételek:

 

        Főiskola, matematika-fizika/kémia szakos tanári végzettség,

 

 

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

 

        Cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 

        Szakmai tapasztalat előny, de nem feltétel.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

        Szakmai önéletrajz.

 

        Alkalmazás feltétele a 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, valamint nem áll büntetőeljárás hatálya alatt.

 

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, és a szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

 

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

 

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 18.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tordáné Petrik Etelka intézményvezető nyújt, a 06-30/242-8151, 06-20/426-7650 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

        Postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Kesztölci Kincses József Általános Iskola, 2517 Kesztölc, Iskola utca 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/106/HR/65-9/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Matematika-fizika/kémia szakos tanár.

 

vagy

 

        Elektronikus úton Tordáné Petrik Etelka intézményvezető részére a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail címen keresztül

 

 

 

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 19.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 

        Helyben szokásos módon

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 3.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=u1md9uhcj1